افزایش سرمایه 13 شرکت بورسی

تازه ترین جزئیات دستورکارهای جدید افزایش سرمایه شرکت ها اعلام شد:

-فولاد آلیاژی ایران (فولاژ): افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

-ویتانا (غویتا): افزایش سرمایه ۲۸۰ درصدی مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

-تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش): با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-087 مورخ 1399/06/05 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 400,000 میلیون ریال به مبلغ 1,200,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 600,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 200,000 میلیون ریال،)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/07/09 لغایت تاریخ 1399/09/08

-صنعتی آما (فاما):گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 900,000,000,000 ریال به مبلغ 1,500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1399/07/09 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

-بیمه اتکایی امین (اتکام): هم سرمایه را ثبت کرد. با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-086 مورخ 1399/06/05 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/18 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3,300,000 میلیون ریال به مبلغ 3,900,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 510000 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 90000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

-سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) از افزایش سرمایه 100 درصدی خبر داد.