اشخاصی که می توانند تشکیل مجامع عمومی را در خواست نمایند

  • 1 رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و به طور کلی، سایر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی ( حتی یک نفر از اعضائ) برابر مواد 120،112،119 اصلاحیه قانون تجارت.
  • 2 . در صورت عدم دعوت از مجمع در موارد بالا، بازرس قانونی شرکت سهامی، برابر ماده 91 اصلاحیه قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه است.
  • 3. در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی عادی در موارد بالا، یک پنجم سهامداران شرکت، حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را خواهند داشت.
  • 4. هر ذینفعی برابر ماده 113 اصلاحیه قانون تجارت، می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که به تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی اقدام نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام درخواست ذینفع در حدود مفاد اصلاحیه قانون تجارت می باشد.
  • 5. اداره ثبت شرکت ها نیز می تواند در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران، اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به درخواست خود فرد ذینفع بنماید.