آشنایی با مجمع عمومی عادی سالیانه

این مجمع که در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طور معمول یک بار در سال تشکیل می شود و بنا بر وظایف مقرر در اساسنامه، مورد بحث،بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.شرکت های سهامی موظف اند مجمع عمومی سالیانه خود را حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت اجرایی کنند و از آن جایی که بیشتر شرکت ها سال مالی شان منتهی به برج 12 است، اکثر مجامع عادی سالیانه، در خرداد و تیر ماه برگزار می شود.

وظایف مجمع عادی سالیانه:

انتخاب هیات مدیره
انتخاب بازرسان شرکت
تصویب صورت های مالی
تقسیم منافع