شرکت ماشین سازی اراک

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماشین سازی اراک در تاریخ 1399/12/27 توسط سامانه مجمع آنلاین روکا برگزار شد.

در این مجمع که در شهر اراک برگزار گردید به موضوع افزایش سرمایه پرداخته شد. این مجمع، دومین مجمع برگزار شده شرکت ماشین سازی اراک بوده که به صورت آنلاین برگزار گردیده است. مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت نیز در تاریخ 1399/11/11 در شهر تهران، توسط سامانه مجامع آنلاین روکا برگزار گردید.