شرکت بهنوش

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش در تاریخ 1400/4/27 به کمک سرویس مجامع آنلاین روکا.

مورخ 1400/4/27 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش به صورت آنلاین توسط سرویس مجامع روکا برگزار شد و به بررسی مفاد مندرج در دستور کار جلسه پرداخته شد.